Reference of Computer Shogi


Computer Shogi

Yoshiyuki Kotani, Takeshirou Yoshikawa, Yoshikazu Kakinoki, Kazurou Morita
Science corp. 1990
ISBN 4-7819-0581-1


Shogi and Computer

Hitoshi Matsubara
Kyouritsu Shuppan corp. 1994
ISBN 4-320-02681-0


Advances in Computer Shogi

Yoshikazu Kakinoki, Hiroyuki Iida, Kouhei Noshita, Takumi Itou, Kenji Koyama, Yoshiyuki Kotani
Hitoshi Matsubara
Kyouritsu Shuppan corp. 1996
ISBN 4-320-02799-X


Advances in Computer Shogi 2

Masahiro Seo, Yasuichi Nakayama, Kouhei Noshita, Hiroyuki Iida, Hiroshi Yamashita, Yoshiyuki Kotani
Hitoshi Matsubara
Kyouritsu Shuppan corp. 1998
ISBN 4-320-02892-9


CSA HomePage